Conferència Internacional OEA: ACOMPLIMENT I IMPACTE

Barcelona, 7 de juny de 2017

La Conferència Internacional Operador Econòmic Autoritzat (OEA): Acompliment i Impacte ha tingut lloc en el marc del SIL2017, el Saló Internacional de la Logística, a Barcelona.

Ha estat una oportunitat única de relació entre responsables del disseny de polítiques i líders del sector privat de la comunitat duanera i logística internacional, en un espai d’aprenentatge i reflexió sobre el paper de l’OEA.

En el comerç internacional, les organitzacions no es mesuren exclusivament pel seu benefici anual sinó també per com realitzen la seva activitat. La certificació com a OEA prova que l’empresa duu a terme la seva activitat d’acord amb les normatives i recomanacions rellevants per a l’eficiència i seguretat de les seves operacions. La contribució de l’OEA a la competència professional i qualitat dels serveis prestats, a la velocitat, simplificació i previsibilitat dels procediments i formalitats duaneres, i al fet que les mercaderies arribin a destinació en el temps previst són temes que s’exploraran en les sessions de la Conferència.

Aquí trobarà els resums i enllaços de totes les ponències presentades durant la Conferència Internacional OEA: Acompliment i Impacte.

Els instem a compartir i difondre aquesta informació entre els seus contactes.

 

Benvinguda

Estem en un món global, on el comerç internacional no pot parar i la cadena logística, que és la transmisora del comerç, precisa d’empreses i professionals que aportin valor afegit a aquesta. Sens dubte l’OEA és aquest plus que la fa millor, més eficient i més segura. I hem de continuar impulsant el desenvolupament de l’OEA, amb visió per a identificar noves oportunitats per a millorar i contribuir al comerç internacional i, amb això, a les economies i societats. Millorar de manera contínua l’acompliment de l’OEA i conèixer l’impacte d’aquesta figura del comerç internacional que encarnem. Aquest és el propòsit de la Conferència.

“El que no es mesura, no es pot millorar”. Aquesta frase, atribuïda sovint a Peter Drucker, posa de manifest la importància del mesurament. En realitat la frase correspon a William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físic i matemàtic britànic (1824 – 1907), qui va dir: “El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura, no es pot millorar. El que no es millora, es degrada sempre”.

Les ponències presenten dades actualitzades sobre el desenvolupament dels programes OEA. També es presenten mesuraments, com l’Estudi sobre el mesurament del Temps per al Despatx de les Mercaderies (conegut com TRS o Time Release Study), de la OMA. Es tracta també de competències professionals, per a exercir la representació duanera assegurant el compliment dels més alts estàndards internacionals. Ampliem l’abast de la conversa sobre l’OEA, normalment centrada en la temàtica sectorial, a l’agenda internacional de desenvolupament 2030, amb la qual està connectada, perquè el comerç internacional és una part fonamental del desenvolupament de les economies i les societats, i per això també nosaltres juguem un paper en la consecució dels objectius de desenvolupament de Nacions Unides.

Descarregar en format PDF

 

Discurs magistral: ACOMPLIMENT I IMPACTE EN EL COMERÇ INTERNACIONAL

Què tenen a veure els operadors duaners i logístics amb els compromisos, presos per governs i decisors públics i privats, d’eradicar la pobresa per a l’any 2030? Per què és important discutir els estàndards de funcionament de les cadenes logístiques i del comerç internacional, i la seva relació amb el desenvolupament sostenible de països rics i sobretot dels països pobres o economies emergents? Per què és aquest tema important per a agències de desenvolupament com la FAO, així com la WCO, i el sector privat d’operadors logístics i duaners? La ponència respon que “millorar el funcionament de la cada vegada més llarga, diversa, complexa i riesgosa cadena de comerç entre països i regions és fonamental per al creixement econòmic, la generació d’ocupació, la transferència de tecnologies i la reducció de la pobresa i la inequitat”, i presenta exemples il·lustratius d’això. Els serveis de transport, logística i de seguretat són la columna vertebral dels fluxos de comerç. I quan aquests no funcionen de manera eficient tenen un impacte directe i negatiu sobre la competitivitat, l’economia dels països i en les possibilitats dels països i sectors més pobres de sortir de la pobresa.

Descarregar en format PDF

 

COMERÇ INTERNACIONAL ASSEGURANÇA I EFICIENT

Duana-Empresa (C2B) en el marc SAFE, programes regionals i de país.

La OMA presenta una visió general de la gènesi del programa Seguretat i Facilitació del Comerç Global (SAFE), així com els avanços en aquesta àrea. La presentació s’enfoca en el Pilar II del marc d’estàndards SAFE, en les últimes tendències sobre els programes de l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i els Acords de Reconeixement Mutu, així com en quins tipus de mesurament de l’acompliment i avaluacions de l’impacte s’han realitzat fins avui, i el que es contempla per al futur.

Descarregar en format PDF

 

MOBILITZAR DADES PER A UN MAJOR ACOMPLIMENT I IMPACTE

El Valor de l’Estatus OEA

En la intervenció s’analitza el perquè de la creació de la figura de l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA), què se li demana a un operador que tingui interès a adquirir aquesta condició i quina és la seva situació en relació amb l’administració duanera, una cop que es té el reconeixement d’OEA, tant a nivell intern com internacional i en el marc de l’Organització Mundial de Duanes.

Descarregar en format PDF

 

Estadístiques de Comerç en suport de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament SostenibleLa presentació ens il·lustra sobre què tenen a veure els operadors duaners i logístics amb els objectius de desenvolupament que Nacions Unides, al costat del sector públic i privat dels països membres, ha establert aconseguir per a l’any 2030. Aquesta pregunta i unes altres que relacionen el comerç internacional amb el desenvolupament sostenible es responen en la ponència.

Descarregar en format PDF

 

EU Authorised Economic Operator Programme (Vídeo)

Veure Vídeo

 

Governança del Programa Operador Econòmic Autoritzat (OEA) de la Unió Europea

En el seu desè aniversari, el Programa OEA de la UE és un instrument reeixit per a assegurar la cadena de subministrament internacional i per a facilitar el comerç legítim. La importància d’aquest programa encara està creixent. Actualment hi ha més de 15.000 operadors en el programa. A fi d’assegurar la implementació harmonitzada de l’OEA als països de la UE existeix una estructura de governança robusta i coherent. Consisteix en diversos elements, incloent un mecanisme de cooperació entre la Comissió i els estats membres, instruments legals i de tecnologies de la informació, exercicis de seguiment i mesurament de l’acompliment. La UE avalua constantment el programa OEA i utilitza els resultats per a actualitzar i millorar el programa, el seu marc legal i els seus instruments.

Descarregar en format PDF

 

Seguiment del programa OEA a Espanya

En la intervenció s’analitzen els canvis en els requisits i beneficis de la figura de l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) en el marc del CAU de la Comissió Europea. Es presenten també dades actualitzades sobre l’evolució de les autoritzacions OEA a la UE i Espanya, així com el perfil/rols exercits pels sol·licitants OEA en la cadena de comerç internacional.

Descarregar en format PDF

 

ESTANDAR DE COMPETÈNCIA DUANERA

L’Estàndard CEN de Competència Duanera per a Representants Duaners

Es repassa l’evolució del Projecte, amb CLECAT i CONFIEU, dues organitzacions duaneres pan-europees, decideixen unir forces per a crear un estàndard. Aquest estàndard també resulta de l’elecció dels Estats membres europeus d’avaluar la competència duanera seguint tres metodologies (sent l’estàndard una d’elles) d’acord a la norma 952/2013 del CAU. S’explica com es va desenvolupar el Projecte d’acord a les normes CEN, aspectes clau de l’estàndard, així com els principals punts de discussió que van ser abordats pel grup de treball, perquè tot estàndard es construeix sobre la base del consentiment general dels participants en el projecte. Al final de la presentació, s’identifiquen els passos pendents de finalització a fi d’implementar els programes de formació sobre l’estàndard i els processos de certificació.

Descarregar en format PDF

 

Competència Duanera (podcast)

Oir en format PODCAST

 

Acords de Reconeixement Mutu

Presenta dades actualitzades sobre el desenvolupament de l’OEA a Llatinoamèrica i, en particular, dels Acords de Reconeixement Mutu. Els OEA tenen com a finalitat incrementar la competitivitat, seguretat nacional, però sobretot identificar més beneficis per als operadors de comerç exterior; entre aquestes, ressalten els Acords de Reconeixement Mutu. Els Acords de Reconeixement Mutu persegueixen que una autorització atorgada per la Duana d’un país determinat sigui reconeguda i acceptada per una altra Administració Duanera d’un altre Estat, en altres paraules, una empresa certificada com a OEA el país de la qual pacti amb un altre el Reconeixement Mutu, immediatament rebrà els beneficis OEA que de l’acord s’hagin derivat.

Descarregar en format PDF

 

 

Ponents Edició 2017